Praktijk voor Reiki, massage, klankschalenhealing en bewustwording

Praktijk voor Massage, Reiki
Klankschalenhealing en bewustwording

Utrecht

Privacy policy Balans Massagepraktijk Utrecht

Balans Massagepraktijk Utrecht (hierna te noemen: Balans) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document wordt op heldere en transparante manier beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.       Inleiding

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Balans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

# uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;

# verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

# passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

# geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

# op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Balans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

a.    Verstrekking van gegevens aan derden

Balans  verstrekt alleen gegevens aan derden indien dit nodig is voor de doelstelling waarvoor de gegevens worden verzameld, bijv. de verzending van een Nieuwsbrief waarvoor u zich heeft opgegeven.  Met partijen aan wie wij hiervoor persoonsgegevens verstrekken hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de manier waarop deze partijen het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens hebben ingericht.

Voor het overige worden alleen gegevens aan derden verstrekt:

# of indien dit wettelijk verplicht is, bijv. als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

# of indien we hiervoor schriftelijke toestemming aan u hebben gevraagd, en u deze toestemming gegeven heeft.

b.    Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

c.     Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

d.    Bewaartermijn

Balans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

e.    Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

# Alle personen die namens Balans van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

# We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

# Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

f.     Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

g.    Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Adres:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag, tel. 0900-2001201.

h.    Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacydocument nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!